Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

společnosti  Extra Vision, s.r.o., IČ 02553309 pro prodej obuvi  a oblečení značky „PRIMIGI“ prostřednictvím internetové aplikace e-shop.

I. základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále jen „VOP“) vzhledem k povaze a účelu zboží obchodovaného prostřednictvím internetové aplikace upravují podmínky kupní smlouvy, která je na základě internetové aplikace (e-shop) uzavírána, a to mezi prodávajícím společností  Extra Vision, s.r.o., IČ 02553309, DIČ CZ02553309 se sídlem Náchodská 30, 193 00 Praha 9, zapsané u MS v Praze oddíl C, vložka 220813 na straně jedné a kupujícím, spotřebitelem na straně druhé. Kupní smlouva uzavíraná mezi těmito dvěma subjekty je uzavírána podle zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění a tyto VOP jsou její nedílnou součástí. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění a zákonem č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právnická osoba není spotřebitelem. Podnikatelem je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem se řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění. Tyto VOP se použijí přiměřeně také na vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem. Tam, kde tyto VOP mluví o spotřebiteli, platí tato ustanovení pouze pro vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem.

II. kupní smlouva

Kupující prostřednictvím e-shopu objedná u prodávajícího požadované zboží (dále jen „zboží“) identifikované zejména číslem, názvem, cenou a počtem kusů.  Kupující dále vyznačí způsob dopravy / převzetí objednaného zboží, způsob platby, adresu doručení, telefonní kontakt, případně doplní další požadavky relevantní pro objednání či dodán zboží. Kupující odesláním vyplněné objednávky zboží závazně objednává. Kupující má možnost před odesláním objednávky tuto zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, či opravit její chyby. Prodávající na základě doručené objednávky potvrdí její přijetí informativním e-mailem. Okamžikem doručení objednávky prodávajícímu dojde mezi smluvními stranami k uzavření platné kupní smlouvy s povinností prodávajícího zboží kupujícímu odevzdat a kupujícího zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu. Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, rozumí jejich znění a s jejich obsahem souhlasí. Kupující je povinen rovněž se seznámit s Reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

III. odstoupení od smlouvy

Smluvní strany mají právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy z povahy zboží je toto již nedostupné (starý model, výprodej, doprodej), či jeho získání by si u prodávajícího vyžádalo nepřiměřené náklady z pohledu hodnoty zboží, která je obsahem dané kupní smlouvy. Spotřebitel má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu v této lhůtě odesláno. V případě, že si spotřebitel přeje odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy. V odstoupení uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též reklamační formulář, který tvoří přílohu těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@primigioutlet.cz).

V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Náklady na navrácení zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy nese spotřebitel.

Při využití institutu odstoupení je spotřebitel povinen vydat kupujícímu zboží ve stavu, ve kterém mu bylo doručeno (včetně visačky s kódem zboží) společně s dokladem o koupi. Pokud to již není možné (např. zboží bylo zničeno, opotřebováno, spotřebováno, bez visačky), zavazuje se spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno, či jako náhradu za opotřebení.  Takto zjištěnou náhradu má prodávající právo započíst se svým závazkem na vrácení kupní ceny. Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato.

IV. dodání zboží

Prodávající se zavazuje připravit zboží k přepravě nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení objednávky v případě, že zboží je umístěno ve skladu prodávajícího a objednávka bude prodávajícímu doručena v pracovních dnech pondělí až pátek nejpozději do 14 hodin.  Objednávku lze doručit 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Pokud zboží není na skladě prodávajícího, bude kupující o termínu dodání zboží informován e-mailovou zprávou. Doručení zboží přepravní službou se řídí podmínkami přepravní společnosti.  Doručení prostřednictvím přepravce trvá obvykle 2 pracovní dny (od expedice objednaného zboží v rozsahu 3-5 pracovních dnů) dle standardních přepravních podmínek. Při zvolení tohoto způsobu doručení je Kupující povinen uvést v internetové objednávce telefonní kontakt z důvodu potvrzení termínu doručení zásilky ze strany zvoleného přepravce. Podmínkou dodání zboží je úhrada zboží podle zvolené platební podmínky.

V případě, že Kupující nebude zastižen na uvedené adrese v dohodnutém termínu, obdrží oznámení o náhradním termínu doručení zásilky (následující pracovní den). V případě, že ani při druhém pokusu o doručení zásilky nebude Kupující na uvedené adrese zastižen, vrací se zásilka zpět k Prodávajícímu. Za opětovné doručení si účtuje Prodávající poštovné ve stejné výši.

Žádáme Kupujícího o kontrolu stavu zásilky za přítomnosti dopravce (počet balíků, neporušenost případně pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop@primigioutlet.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Způsob doručení Místo dodání

 

Objednávka do 1900,- Kč

 

Objednávka nad 1900,- Kč

Způsob platby

Kurýrní služba PPL - Česká republika

 

Česká republika 65,- Kč ZDARMA Dobírka + 30,-Kč

Dobírečné 30 Kč.

Balné ani jiné poplatky neúčtujeme. Tento ceník je platný pro území České republiky.

 

V. přechod vlastnictví a odpovědnosti za škodu

Datem převzetí zboží přechází na kupujícího odpovědnost za škody zboží, datem úhrady kupní ceny přechází na kupujícího vlastnictví ke zboží.

 

VI. cena zboží a platební podmínky

Všechny ceny uvedené v kupní smlouvě, vygenerované pomocí internetové aplikace e-shop, jsou smluvní, uvedené v korunách českých a závazné pro obě smluvní strany. Cena objednávky obsahuje veškeré náklady na objednané zboží a je tedy cenou konečnou. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Úhrada kupní ceny bude provedena v souladu se způsobem vyznačeným na objednávce, zaslané prostřednictvím internetové aplikace e-shop.  Platební podmínka bude kupujícím vyznačena na vygenerované objednávce a je závazná pro kupní smlouvu uzavřenou na základě této objednávky.  Kupující se zavazuje za objednané zboží v souladu s platební podmínkou uhradit prodávajícímu kupní cenu. Při objednání zboží, které prodávající nemá běžně ve své skladové zásobě je prodávající oprávněn požadovat zálohu na objednání zboží. Bez poskytnutí této zálohy není kupující oprávněn požadovat dodání zboží a prodávajícímu nevzniká povinnost toto zboží dodat. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny za doručené/zakoupené zboží se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

VII. vady zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací nebo úmyslným poškozením.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.  Pro uplatnění vady může kupující použít též reklamační formulář, který tvoří přílohu těchto VOP.

 

VIII. ochrana osobních údajů

Informace o kupujících získané v rámci uzavřených kupních smluv jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nezbytný pro doručení zboží.

 

IX. závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Uzavřením kupní smlouvy zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí kupující.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 2. 2014.